مطالعات فنی و اقتصادی

در اینگونه محاسبات برنامه زمان‌بندی و منابع مورد نیاز برای طرح بدست می آید.
مطالعات فنی و اقتصادی