خدمات کانه آرایی و فرآوری

کانه آرایی یا فرآوری مواد معدنی (Mineral Processing) را به طور کلی می توان اینگونه تعریف کرد: "مجموعه عملیاتی که بر روی ماده معدنی، پس از استخراج انجام می‌شود تا آن ماده را قابل مصرف کند."
خدمات کانه آرایی و فرآوری