عملیات حفاری

متخصصین گروه معدنی پارس آسیا با سال‌ها تجربه در زمینه‌ی انجام پروژه‌های حفاری و نیز با در اختیار داشتن تجهیزات متعدد حفاری، قادر به انجام پروژه‌های مختلف در این زمینه می‌باشند.
عملیات حفاری
پیاده نمودن دستگاه حفاری و تجهیزات متعلق به دستگاه مربوطه

۱- پیاده کردن نقاط حفاری با هماهنگی کارفرما و تحویل آن به تیم و تنظیم صورتجلسه مربوطه (پس از انجام مقدمات اداری بایستی با توجه به نوع دستگاه نسبت به سکوسازی و آماده سازی چاله‌های برگشتی اقدام و در اسرع وقت انجام گیرد‌)

۲- نظارت بر آماده کردن سایت حفاری و کنترل عملیات

۳- نظارت بر نحوه استقرار دستگاه حفاری و رعایت مسائل ایمنی

۴- کنترل شیب و آزیموت گمانه مطابق شبکه حفاری طراحی شده

نظارت بر مسائل حین حفاری
کنترل شروع ساعت کار (روزانه –شبانه) تیم حفاری
کنترل میزان آب برگشتی و سیال حفاری بصورت مستمر
کنترل طول مغزه و لوله، متراژهای حفاری (از نظر قطر مناسب، کربارل مناسب و …… )
کنترل روزانه شیب گمانه
کنترل مستمر بر تجهیزات مورد استفاده
کنترل کسری‌های سایت و تامین آن در اسرع وقت
کنترل بر نظم و انضباط کارگاه

مدیریت مغزه‌ها و لاگینگ اولیه مطابق با دستورالعمل‌های تأیید شده

نظارت بر نحوه استحصال مغزه‌ها و نحوه چینش آنها (در حالات مختلف ):

اندازه‌گیری RQD و CR

ثبت اطلاعات مربوط به مغزه‌ها بر روی جعبه‌ی مغزه

نظارت بر انتقال جعبه‌ها به انبار با رعایت اصول لازم

تکمیل صورتجلسه تحویلی قطعی و خاتمه حفاری.

فرمت صورتجلسه مذکور توسط ناظر عالی تهیه می‌گردد و در این صورتجلسـه طول حفـاری، درصـد بازیابی مغزه‌ها و دیگر مشخصات چـاه بایستـی آورده شود. ضمنـاً این صورت جلسه باید به امضاء نمـایندگان پیمانکار حفاری و ناظر برسد و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تدوین آن از سوی ناظر عالی به کارفرما ارائه شود.

پایان حفاری

پس از اتمام عملیات حفاری بایستی درب گمانه‌ها، با توجه به دستورالعمل کتبی از کارفرما

شرح وظایف لاگینگ
عکسبرداری از مغزه‌ها و تهیه فایل مربوطه:
لاگینگ لیتولوژی باتوجه به شرایط ذیل انجام می‌شود
تهیه دستورالعمل خاص لاگینگ آن منطقه
لاگینگ نهایی مغزه‌ها براساس مستندات موجود
تهیه و تعریف تیپ سنگ منطقه و زون‌های کانی‌زایی
نمونه‌‌برداری برای تهیه مقاطع نازک و مطالعه پتروگرافی
کنترل مجدد لاگ براساس نتایج مطالعه مقاطع
لاگینگ مینرالوژی
نمونه‌برداری برای تهیه مقاطع نازک و صیقلی جهت بررسی‌های مینرالوژی و مینرالوگرافی
کنترل مجدد لاگ براساس نتایج مطالعه مقاطع
لاگینگ استراکچر شامل: بررسی و ثبت تعداد ناپیوستگی‌ها، عوارض ساختاری موجود، نوع کانی پرکننده، مناطق خرد شده، گسلی و غیره
تهیه خلاصه لاگ
تدوین دفترچه لاگ شیت برای هر گمانه
تهیه Log Summery برای هر گمانه اکتشافی
تهیه Logplot برای هر گمانه
عملیات برش مغزه‌های حفاری

این عملیات براساس دستور کارفرما و به‌صورت طولی در کل نمونه‌ها (یک یا دو برش) داده می‌شودشرح وظایف نمونه گیری

۱-تهیه لیست نمونه‌ها

۲-مارکینگ نمونه‌ها

۳-آماده‌سازی و ارسال نمونه به آزمایشگاه

۴-نظارت بر برش نمونه‌ها

۵-ارائه گزارش نهایی مربوط به هر گمانه بصورت دفترچه لاگ و بانک اطلاعاتی