جهت انجام عملیات حفاری، احداث جاده‌های دسترسی از اهمیت زیادی برخوردار است. معمولاً احداث جاده‌های دسترسی توسط بیل مکانیکی انجام می‌شود و باتوجه به استانداردهای جاده‌های معدنی این کار قابل…